Uppförandekod

Heabs samtliga verksamheter ska bedrivas i enlighet med                  
rådande regelverk och föreskrifter samt enligt god affärssed.

Arbetsmiljön ska leva upp till Arbetsmiljöverkets och våra egna krav på densamma.
Vi är inte beredda att åsidosätta dessa principer på grund av påtryckningar
från någon part, eller för att skapa ekonomiska eller andra fördelar åt kund
eller inom den egna verksamheten.

Vi agerar korrekt och bjuder inte på eller anordnar resor, ger gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Ansvaret för att hantera utredning vid misstänkt fall av korruption, diskriminering eller bristande etik ligger hos VD. 

Heab ska vara en pålitlig leverantör av förstklassiga tjänster och hög servicenivå till alla våra kunder. Våra anställda ska förstå vikten av att kommunicera för att
förhindra misstag och främja ett effektivt samarbete, både inom företaget
och gentemot våra kunder.

Såväl anställd som inhyrd personal ska av företaget behandlas med respekt
och utan någon form av diskriminering. Hos Heab råder likabehandling, dvs att ALLA ska ha lika rättigheter och möjligheter. Heab tolererar inte heller särbehandling, mobbing eller trakasserier mellan anställda. Vårt sätt att förhålla
oss till kunder och kollegor ska bygga på ärlighet och förtroende. Det gör att
stölder eller oärligt beteende är oförenligt med företagets värderingar och principer.

Oavsett befattning eller arbetsplats accepterar vi inte att medarbetare under arbetstid är alkohol- eller drogpåverkade. Vid missbruksproblematik följer respektive verksamhetschef Heabs rehabiliteringspolicy.

Skäliga anställnings- och arbetsvillkor ska erbjudas all personal, och de avtal
och kollektivavtal som vi är anslutna till ska tillämpas och följas. Heab strävar
efter samarbete och goda relationer med branschens fackförbund, och
uppmanar de anställda att vara fackligt anslutna.

Våra verksamheter ska så långt det är möjligt anpassa sig till och implementera
rutiner och metoder som ger minskad miljöpåverkan. Hållbarhets-, miljö- och
rättviseperspektiv ska vägas in vid företagets alla inköp och investeringar.

Heabs Uppförandekod utgör tillsammans med andra styrdokument, rutiner och
policyer ramverket för vår verksamhet. Uppförandekoden ska efterlevas i alla
våra verksamheter, av alla inom företaget och i alla sammanhang.


Jimmy Hassel, Koncernchef